Adw. Stanisław Kłys – Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - relacja

03.10.2012

Podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego 2012/2013 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w Auditorium Maximum, dnia 1 października 2012 roku adwokatura miała  swoje  „pięć minut”. Stało się tak za przyczyną zasług Pana Mecenasa Stanisława Kłysa, którego uhonorowanie Odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego” przewidywał program tej uroczystości.

Był to równie ważny punkt jak immartykulacja studentów czy wykład inauguracyjny, a nastąpił bezpośrednio po przemówieniu Jego Magnificencji prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka, który przejął historyczne insygnia władzy od  ustępującego rektora prof. dr. hab. Karola Musioła i po wystąpieniu premiera rządu RP Donalda Tuska. Przy wypełnionej po brzegi luminarzami nauki i dostojnymi gośćmi sali Auditorium Maximum prof. dr Karol Musioł wygłosił laudację dotyczącą osoby uhonorowanego. Wskazał motywację przedstawioną Konwentowi Godności Honorowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, która zawierała zauważone głębokie i wieloletnie zaangażowanie Mecenasa Stanisława Kłysa na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego, występującego jako pełnomocnik Uczelni w wielu sprawach sądowych. Z uwagi na treść rozstrzygnięć sądowych i wartość przedmiotu sporu – szczególne znaczenie dla Uniwersytetu Jagiellońskiego miały sprawy dotyczące nieruchomości przy ul. Czapskich nr 4 w Krakowie, Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Witkowicach koło Krakowa i nieruchomości przy Al. Mickiewicza nr 24-28 w Krakowie – wszystkie dotyczące uzgodnienia treści wpisu do ksiąg wieczystych, a nadto, pierwsza z nich, wydania nieruchomości - i wszystkie zakończone pomyślnie dla zastępowanej honorowo przez  Mec. Stanisława Kłysa Wszechnicy Jagiellońskiej. Orzeczenia w tych sprawach zapadały w skomplikowanych stanach faktycznych i prawnych, a korzystne werdykty w tych i innych sprawach były wynikiem Jego wielkiego wkładu pracy oraz wybitnej wiedzy i doświadczenia prawniczego. Na tej podstawie Senat UJ, na wniosek Rektora, podjął uchwałę o nadaniu Odznaki i wpisie do Księgi Zasłużonych dla UJ. Wygłaszający laudację, gratulując wyróżnionemu, nie mógł pominąć prawdziwej pasji i zainteresowań Mecenasa Stanisława Kłysa związanych z muzyką, co jeszcze bardziej przybliżyło zgromadzonym Jego osobę.

Po wręczeniu dyplomu, Odznaki i kwiatów oraz złożeniu mu gratulacji, Pan Mecenas Stanisław Kłys znalazł się w gronie takich zasłużonych dla UJ  jak m.in.  prof. Zdzisław Żygulski (2003), Stanisław Kracik (2005), prof. Maria Delaperrière (2008), Bożena Walter (2009), Elżbieta Penderecka (2011).

Adw. Stanisław Kłys, gdy zabrał głos dziękując za uhonorowanie Go, zaznaczył, że zaszczyt przyjmuje przede wszystkim w imieniu Adwokatury. Tej Adwokatury, którą u zarania II Rzeczpospolitej dekretem z grudnia 1918 r. powołał do życia Naczelnik Józef Piłsudski, rozumiejąc potrzebę jej funkcjonowania jako niezbędnej przy tworzeniu demokratycznego państwa prawa. Wydaje się, że po raz pierwszy w ciągu dziejów Uniwersytetu przypadł on adwokatowi. W krótkich słowach wskazał na potrzebę umiejętnego stosowania czasem nie najlepszego prawa, co właśnie jest konieczne w wypełnianiu zlecenia klienta. Z drugiej strony należałoby oczekiwać stanowienia lepszego prawa, co wymaga po stronie ustawodawcy pamiętania, iż przy jego uchwalaniu nie można być „felietonistą”.

O to – wraz z wszystkimi, którym leży na sercu dobro wymiaru sprawiedliwości – walczy też Adwokatura. Pan Mecenas poświęcił także kilka słów związkom uczelni z praktyką przy wykonywaniu nabytej, w kształceniu uniwersyteckim, wiedzy prawniczej.

Kiedy przyszedł czas na składanie gratulacji  - Odznaczony odebrał je od grona przyjaciół, ale były też bardziej oficjalne, wśród nich pochodzące od Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzeja Zwary czy Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie adw. Jana Kuklewicza. Na pewno najważniejsze złożyła Małżonka  - prof. dr hab. Małgorzata Kłys.

Jeżeli daje się odczuć jakiś niedosyt w dotychczasowym przedstawieniu wydarzeń, to może on być wynikiem zdziwienia, że nie występuje w nich ostatnio nieodłącznie wiązana z osobą Mecenasa Stanisława Kłysa postać «Żyda z “Wesela”». Otóż śpieszę uzupełnić ten brak. Podczas swobodnej rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem, Mecenas Kłys wręczył mu płytę DVD z nagraniem spektaklu, wydaną staraniem Naczelnej Rady Adwokackiej, jak też egzemplarz Palestry zawierający recenzje z tego przedstawienia, co było żywym komentarzem do wcześniej wypowiedzianych słów o różnorakich i wysokich aspiracjach Adwokatury.

Adw. Stanisław J. Jaźwiecki

skan dyplomu

treść dyplomu w polskim tłumaczeniu[nggallery id=86]

                                                          

         

Tagi: uniwersytet, nagroda

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email