100-LECIE ADWOKATURY

Zdarzyło się dziś – kalendarium historyczne

 

LISTOPAD

5 listopada – 208.  rocznica urodzin i 119. rocznica śmierci adw. Fransiszka Smolki.

9 listopada 1940 r. - zmarł adw. Konstanty Wolny.

11 listopada – 2. rocznica śmierci adw. Macieja Bednarkiewicza.

20 listopada 1945r.  rozpoczął się proces norymberski.

23 listopada – 91. urodziny adw. Bąkowskiego.

23 listopada 2018 r. Gala obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

PAŹDZIERNIK

1-3 października 1983 r. odbył się pierwszy Krajowy Zjazd Adwokatury zwołany na podstawie ustawy z 1982 r. wówczas na prezesa NRA wybrano po raz pierwszy kobietę – adw. Marię Budzanowską.

4 października – 83. rocznica urodzin adw. Jana Piątkowskiego

4 października 1994 r. zmarł Roman Łyczywek

5 października – 80. urodziny Zbigniewa Dyki

7 października 1932 r.– Prezydent RP podpisał rozporządzenie – Prawo o ustroju adwokatury – było to pierwsze ujednolicenie ustroju adwokatury polskiej

8 października – 113. rocznica urodzin adw. Witolda Lisa-Olszewskeigo

9 października – 112. rocznica urodzin adw. Witolda Bayera

10 października – 7. rocznica śmierci adw. Mariana Anczyka

24–25 października 1959 r. w Warszawie odbył się pierwszy w dziejach Zjazd Adowkatów, jako organu Adwokatury

25 października – 129. rocznica urodzin adw. Leona Nowodworskiego

26 października 1931 r. - rozpoczęcie procesu brzeskiego.

27 października – 29. rocznica śmierci adw. Tadeusza Perdzyńskiego
28 października - 108. rocznica urodzin adw. Tadeusza Perdzyńskiego

 

WRZESIEŃ

2 września – 130. rocznica urodzin adw. Heleny Wiewiórskiej, pierwszej kobiety-adwokat w Polsce.

6 września – 84. rocznica urodzin adw. Czesława Jaworskiego, redaktora naczelnego „Palestry”, byłego Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, jednego z największych autorytetów w środowisku adwokackim

9 września 1808 roku urodził się adw. Mikołaj Kański

W nocy z 9 na 10 września 1930 r. aresztowano przywódców Centrolewu i umieszczono ich w Twierdzy Brześć. Wkrótce zostali oskarżeni i rozpoczął się proces brzeski.

11 września – 71. rocznica urodzin adw. Stanisława Mikke

12 września 1819 r. urodził się Władysław Maurycy Niegolewski (1819–1885) – jeden z najwybitniejszych adwokatów i obrońców sprawy polskiej w zaborze pruskim.

15 września 1939 r. – W Warszawie prezydent Starzyński utworzył Komitet Obywatelski, w skład którego weszli  trzej adwokaci: Marian Borzęcki, Stanisław Kauzik oraz Leon Nowodworski. W otoczeniu  prezydenta stolicy pracowali w tym czasie ponadto adwokaci: Jan Czerwiakowski,
Michał Skoczyński oraz Zofia Szulcowa.

17 września 1981 r. w Łodzi odbyło się spotkanie organizacyjne Stowarzyszenia Adwokatów i Aplikantów Adwokackich – w rocznicę napaści Sowietów na Polskę w 1939 r.

25 września - 79. urodziny adw. Jacka Taylora

26 września – 74. rocznica śmierci adw. Cezarego Ponikowskiego, pierwszego prezesa NRA

29 września – 18. rocznica śmierci adw. Zbigniewa Rysia.

29 września – 271. rocznica urodzin Józefa Wybickiego

30 września 1939 r. Urząd Prezydenta RP objął Władysław Raczkiewicz, były adwokat.

SIERPIEŃ

 

1 sierpnia 1944 r. przepisy o adwokaturze z dnia, Rozporządzenie tymczasowe Krajowej Rady Ministrów z 1 sierpnia 1944 r. o uruchomieniu Adwokatury

1 sierpnia 1984 r. – aresztowanie adw. Ewy Juszko-Pałubskiej – była więziona do 5 sierpnia 1986 r. w Krzywańcu k. Zielonej Góry

2 sierpnia – 88. rocznica urodzin adw. Andrzeja Rościszewskiego, obrońcy działaczy opozycyjnych

2 sierpnia 1852 r. zmarł w Berlinie adwokat Jakub Krotowski-Krauthofer (1806–1852)

5 sierpnia – 76. rocznica śmierci adw. Cyryla Ratajskiego, prezydenta Poznania i ministra spraw wewnętrznych (1924-25)

10 sierpnia – 19. rocznica śmierci adw. Kazimierza Ostrowskiego

10 sierpnia – 24. rocznica śmierci adw. Janiny Rutkowskiej

10 sierpnia 1942 r. – w czasie tzw. „akcji sierpniowej” we Lwowie zamordowamy został adw. prof. maurycy Allerhand oraz wielu adwokatów Lwowskich pochodzenia żydowskiego (we Lwowie lub w Bełżcu). 

16 sierpnia – 82. rocznica urodzin adw. Edwarda Wendego

16 sierpnia 1849 r. cesarskie rozporządzenie wprowadzające tymczasową ustawę o adwokatach, a tym samym samorząd adwokacki w cesarstwie habsburskim. Na podstawie tych przepisów powstały pierwsze polskie izby adwokackie w 1862 r. – w Krakowie i we Lwowie. 

19 sierpnia 1917 r. Przepisów tymczasowych o urządzeniu sądownictwa w Królestwie Polskim , w tym Sądu Najwyższego – adwokaci warszawscy twórcami sądownictwa polskiego 

19 sierpnia – rocznica urodzin adw. Bolesława Sykutowicza 

20 sierpnia – 88. rocznica urodzin adw. Jana Olszewskiego

22 sierpnia 1584 r. – przed Trybunałem w Lublinie zmarł Jan Kochanowski – wykonując funkcje „adwokackie”

22 sierpnia 1944 – podczas Powstania Warszawskiego zginął Stanisław Patek, legenda warszawskiej adwokatury 

22 sierpnia 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powołał pierwszy 44-osobowy skład Komisji Kodyfikacyjnej RP – połowę członków stanowili adwokaci 

27 sierpnia – 164. rocznica urodzin adw. Cezarego Franciszka Ponikowskiego, pierwszego prezesa NRA. Funkcję tę objął 6 kwietnia 1919 r. 

28 sierpnia – 59. rocznica śmierci adw. Rafała Lemkina, autora terminu "ludobójstwa"

30 sierpnia – 6. rocznica śmierci adw. Janiny Ruth-Buczyńskiej. 


LIPIEC


1 lipca 1878 r. - Ordynacja adwokacka ( Rechtsanwaltsordnung )II Rzeszy obowiązująca na terenach zaboru niemieckiego

6 lipca 1982 r. - ustawa o radcach prawnych (tworzyli ją adwokaci)

6 lipca 1868 – austriacka ordynacja adwokacka, na podstawie której funkcjonowały izby adwokackie w Galicji (Kraków, Lwów, Sambor, Przemyśl) do 1932 r. (ujednolicenie ustroju adwokatury w Polsce)

12 lipca – 64. rocznica urodzin adw. Joanny Szymanek-Deresz

15 lipca 1946 r. ukonstytuowała się pierwsza Rada Adwokacka Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Dziekanem został przybyły z Białegostoku, a pochodzący z Wilna adw. dr Witold Świda

15 lipca 1987 r. Sejm PRL uchwalił ustawę o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

22 lipca – 2. rocznica śmierci adw. Jana Piątkowskiego

27 lipca 1861 r. urodził się Bernard Chrzanowski (1861–1944)

28 lipca 1806 urodził się Jakub Krotowski-Krauthofer (1806–1852)CZERWIEC

3 czerwca 1919 r., Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę o Komisji Kodyfikacyjnej RP (organ mający za zadanie przygotować projekty ujednolicające prawo sądowe w Polsce, w składzie Komisji znalazło się wielu wybitnych adwokatów, m.in. Franciszek Nowodworski, Aleksander Mogilnicki, Henryk Konic, Aleksander Jackowski, Emil Stanisław Rappaport, Wacław Makowski, Maurycy Allerhand i inni)

4 czerwca – 85. rocznica urodzin adw. Macieja Dubois

4 czerwca 1886 r. urodził się Maurycy Axer

4 czerwca 1938 – rozporządzenia ministra sprawiedliwości o zamknięciu list adwokatów i aplikantów adwokackich (miały być zamknięte do 31 grudnia 1945 r.)

10 czerwca 1956 r. – w wyniku pierwszych wyborów w izbie adwokackiej w Koszalinie (podczas zgromadzenia) demokratycznie wyłoniono radę adwokacką, która ukonstytuowała się 20 lipca 1956 r. Dziekanem został Stanisław Longchamps de Bérier.

13 czerwca 1905 r. – utworzenie Związku Adwokatury Polskiej.

14 i 19 czerwca 1975 r. – Na mocy uchwały NRA z 14 czerwca 1975 r. oraz uchwały wykonawczej Prezydium NRA z 19 czerwca 1975 r. (miały one związek z dostosowywaniem struktur adwokatury do wprowadzonego w tym roku nowego podziału administracyjnego kraju na województwa i zwiększeniem liczby sądów wojewódzkich) powołano siedem nowych izb adwokackich: w Bielsku-Białej, Częstochowie, Płocku, Radomiu, Siedlcach, Wałbrzychu i Toruniu.

17 czerwca 1963 r. w Warszawie zmarł b. prezes NRA Michał Kulczycki.

17 czerwca 1946 r. Minister Sprawiedliwości utworzył Izbę i powołał pierwszą Radę Adwokacką we Wrocławiu, która obejmowała teren ówczesnego województwa wrocławskiego (wraz z ziemią opolską, zielonogórską i częścią ziemi wałbrzyskiej).

18-21 czerwca 1945 r. proces szesnastu w Moskwie.

18 czerwca 1938 r. - Zarząd Główny ZAP wyraził zaniepokojenie z powodu przygotowań Niemiec hitlerowskich do wojny i wezwał adwokatów Polaków, aby na wypadek wojny byli gotowi do odparcia zamachu na najistotniejsze prawa narodu polskiego.

19 czerwca - 194. rocznica śmierci adw. Henryka Krajewskiego (uciekiniera z Sybiru).

19 czerwca 2009 r. uchwałą NRA nr 49/2009 wprowadzono nową ujednoliconą wizualizację godła i znaku Adwokatury Polskiej: „Godłem Adwokatury jest srebrny orzeł w koronie, wznoszący się do lotu, stojący na białej wstędze z dewizą Prawo, Ojczyzna, Honor, otoczony liśćmi wawrzynu i dębu"; § 2 ustanowiono znak „Adwokatura Polska”, będący stylizowanym graficznym wizerunkiem orła z małymi literami „a” i „p” odpowiednio po prawej i po lewej stronie, z napisem w dwóch wariantach. Na podstawie owego znaku „Adwokatury Polskiej” wprowadzono system zewnętrznej identyfikacji wizualnej Adwokatury. Zasady korzystania z zarejestrowanego znaku „Adwokatura Polska” określiło Prezydium NRA.

21 czerwca–7 lipca 1946 r. w Poznaniu przed NTN odbył się proces przeciwko namiestnikowi rzeszy w Kraju Warty Arthurowi Greiserowi.  Oskarżycielami byli Jerzy Sawicki i Mieczysław Siewierski, a obrońcami z urzędu adwokaci dr Stanisław Hejmowski i Jan Kręglewski.

22 czerwca – 118. rocznica urodzin adw. Stanisława Hejmowskiego

22 czerwca – 105. rocznica urodzin adw. Władysława Siły-Nowickiego

24 czerwca – 118. rocznica urodzin adw. Rafała Lemkina (termin ludobójstwa)

25 czerwca 1894 – w Wiedniu odbył się pierwszy wiec Delegatów Izb Adwokackich w cesarstwa habsburskiego. Uczestniczyli w nim delegaci z izb galicyjskich. Celem była konsolidacja środowiska oraz głos w sprawach wagi państwowej. Delegatem IA we Lwowie był adw. dr Godzimir Małachowski  - potem wieloletni prezydent Lwowa.

27 czerwca 1896 – 122 lata temu urodziła się adw. Aniela Steinbergowa.

27 czerwca 1950 r. ustawa o ustroju adwokatury – pierwsza komunistyczna pełna regulacja ustroju adwokatury, która wprowadziła wymóg wykonywania zawodu w formie zespołu adwokackiego, a także tzw. drugą weryfikację adwokatów, co służyło czystkom politycznym w adwokaturze.

28 czerwca 1956 r. - rozpoczął się pierwszy w PRL-u strajk generalny w zakładach Cegielskiego i demonstracje uliczne w Poznaniu. Wydarzenie często określa się „Powstaniem Poznańskim”. Zatrzymano wówczas ok. 250 osób. Oskarżonych przez prokuraturę o zamach bronił m.in. adw. Stanisław Hejmowski.

28 czerwca 1868 urodził się Maurycy Allerhand.

28-29 czerwca 1914 we Lwowie odbył się Pierwszy Ogólnopolski zjazd Adwokatów Polskich – tzw. Pierwszy Sejm Adwokatury Polskiej

Od 27 marca do 28 czerwca 1945 r. delegatem rządu na Kraj był adw. Stefan Korboński.

Maj/czerwiec  1862 r. – powstają dwie pierwsze polskie izby adwokackie – w Krakowie i we Lwowie

 

MAJ

1 maja – 69. rocznica urodzin adw. Stanisława Zająca.

3 maja 1791 - uchwalenie Konstytucji 3 Maja

3 maja – 142. rocznica urodzin adw. Jana Maciaszka

4 maja  - 80. rocznica ustawy z dnia 4 maja 1938 r. Prawo o ustroju adwokatury, nowoczesna, porządkująca, choć jednocześnie utrzymująca dość duży nadzór nad samorządem ministra sprawiedliwości.

5 maja 1990 zmarł adw. Stanisław Afenda

6 i 7 maja 1961 r. – uchwalenie na posiedzeniu plenarnym NRA  pierwszego w dziejach Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu

6 maja 1956 r. po raz pierwszy w demokratycznych wyborach dokonano wyboru władz izbowych w Opolu, dziekanem został adw. Adam Gutowicz

7 maja 1878 – 140. rocznica urodzin adw. Eugeniusza Śmiarowskiego

17 maja – 51. rocznica śmierci adw. Heleny Wiewiórskiej, pierwszej kobiety adwokat w Polsce.

17 maja – 2. rocznica śmierci adw. Macieja Dubois

26 maja 1982 r. – obowiązująca do dziś ustawa Prawo o adwokaturze. Paradoksalnie – przyjęta w stanie wojennym ustawa dawała wiele swobód samorządowi adwokackiemu.

28 maja – 16. rocznica śmierci adw. Edwarda Wendego

29 maja – 76. rocznica śmierci adw. Eugeniusza Waśkowskiego

29 maja – 111. rocznica urodzin adw. Kazimierza Ostrowskiego 

31 maja – 26. rocznica śmierci adw. Witolda Bayera,

31 maja – 49. rocznica śmierci adw. Stanisława Hejmowskiego


KWIECIEŃ

1 kwietnia 1925 r. – tego dnia Helena Wiewiórska złożyła ślubowanie adwokackie jako pierwsza kobieta adwokat w Polsce.

1 kwietnia 1956 r. z tym dniem Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło jako strój urzędowy adwokatów togę z żabotem oraz wypustkami kołnierza i mankietów w kolorze ciemnej zieleni.

2 kwietnia 1981 r. na listę stowarzyszeń i związków Urzędu Miasta Łodzi wpisane zostało Stowarzyszenie Adwokatów i Aplikantów Adwokackich, założone z inicjatywy adw. Mirosława Olczyka. Odegrało ono ogromną role w konsolidacji adwokatów i aplikantów adwokackich w czasie tzw. wiosny „Solidarności”.

5 kwietnia 2006 r. zmarł adw. Andrzej Grabiński. 

5 kwietnia 1943 r. urodził się adw. Henryk Rossa.

5–27 kwietnia 1948 r. w Gdańsku odbył się przed Najwyższym Trybunałem Narodowym proces gauleitera Wolnego Miasta Gdańska Alberta Forstera, którego z urzędu godnie i rzetelnie bronili gdańscy adwokaci Bolesław Wiącek i Tadeusz Kuligowski.

6 kwietnia 1919 r. wybrano prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, pierwszego w odrodzonej Polsce. Został nim adw. Cezary Ponikowski. Zastępcą prezesa został Henryk Konic, sekretarzem Marian Kurman, a skarbnikiem Stanisław Szczepański.

10 kwietnia 2010 r. –  ósma rocznica katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Wśród ofiar byli także adwokaci: Joanna Agacka-Indecka, prezes NRA, Jolanta Szymanek-Deresz, posłanka na Sejm RP, Stanisław Mikke, redaktor naczelny „Palestry” oraz Stanisław Zając, senator RP.

10 kwietnia 1905 r. – podczas wszechrosyjskiego zjazdu adwokatów polscy adwokaci wydali oświadczenie o autonomii polskiej adwokatury i Polski.

14 kwietnia 1888 r. – 130 lat temu urodził się adw. Stanisław Kalinowski

16 kwietnia – 88. rocznica urodzin adw. Marii Budzanowskiej

16 kwietnia 1952 r. - Sąd Wojewódzki dla m.s. Warszawy wydał wyrok śmierci na bohatera II wojny światowej, organizatora Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK, generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” (1895–1953).

17 kwietnia 1940 r. - aresztowanie warszawskich adwokatów i uwięzienie ich na Pawiaku, a następnie wywiezienie do Auschwitz.

17 kwietnia 1940 r. gestapo okrążyło budynek Rady Adwokackiej i aresztowało kilkudziesięciu znajdujących się w „Herbaciarni” adwokatów, których osadzono na Pawiaku, w tym Annę Zadrowską, i personel.

19 kwietnia 2006 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego „za niekonstytucyjny przepis zezwalający na świadczenie pomocy prawnej, także w toku postępowania sądowego, przez osoby, których jedynym atutem było posiadanie wyższego wykształcenia prawniczego. Przepis ten nie odpowiada wymogom dostatecznej określoności prawa i poprawnej legislacji. Nadto wskazano w orzeczeniu, że pozostawienie świadczenia pomocy prawnej bez wymogu uprzedniego przygotowania zawodowego oraz bez wyspecjalizowanej kontroli zawodowej może prowadzić do niepożądanych skutków społecznych, a w szczególności nieodwracalnych prawnie następstw błędnych porad lub wynikłych z braku doświadczenia zawodowego zaniechań. Za niekonstytucyjny uznano także przepis pozbawiający NRA prawa ustalania zasad składania egzaminu adwokackiego. W tym przypadku Trybunał stwierdził, że pozbawienie samorządu wpływu na ustalanie zasad zdawania egzaminu adwokackiego (który rozstrzyga merytorycznie o dopuszczalności do wykonywania zawodu adwokata) narusza konstytucyjne powinności tego samorządu.”

19 kwietnia 1943 r. - wybuch powstania w getcie warszawskim.

20 kwietnia 2011 – zmarł adw. Stanisław Szczuka.

21 kwietnia – 32. rocznica śmierci adw. Witolda Lisa-Olszewskiego.

21 kwietnia 1874 r. - urodził się Artur Till (1874–1936).

22 kwietnia 1941 r. - w getcie warszawskim zmarł Leon Berenson, jeden z najwybitniejszych obrońców .

24 kwietnia – 93. rocznica urodzin adw. Jerzego Chmury.

25 kwietnia 1932 r. – rozpoczęcie procesu Gorgonowej o zabójstwo.

26 kwietnia 1882 r. - urodził się adw. Stanisław Car.

29 kwietnia 1933 r. – wyrok w tzw. drugim procesie Gorgonowej – Rita Gorgonowa uznana za winną i skazana przez SO w Krakowie na 8 lat więzienia.

30 kwietnia 1984 r. - w Brukseli zmarł wybitny karnista adwokat i profesor Stefan Glaser.

W kwietniu 1941 r. Stefan Korboński został szefem Kierownictwa Walki Cywilnej.

Od kwietnia 1985 do sierpnia 1986 więziono adwokat Ewę Juszko-Pałubską, zaangażowaną w obrony polityczne. 

 

MARZEC

2 marca 2010 r. zmarł adw. Leszek Piotrowski, polityk, senator I i II kadencji, poseł na Sejm III kadencji. W 1988 był współorganizatorem strajków górniczych w Jastrzębiu-Zdroju, uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Był jednym z pełnomocników oskarżycieli posiłkowych w procesie przeciwko osobom związanym z pacyfikacją Kopalni Wujek. W 2012 prezydent Bronisław Komorowski pośmiertnie odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

3 marca – 169. rocznica urodzin adw. Adolfa Suligowskiego

6 marca 1944 r. w Warszawie zmarł adw. Cezary Ponikowski – pierwszy Prezes NRA

7 marca – 146. rocznica urodzin adw. Stanisława Jana Rowińskiego, jedynego Polaka, który został prezesem UIA w 1937 r.

8 marca 1947 r. wykonano wyrok śmierci na gubernatorze dystryktu warszawskiego w czasie okupacji, Ludwigu Fischerze (1905–1947), orzeczony przez Najwyższy Trybunał Narodowy.

9 marca – 80. rocznica urodzin adw. Jana Parulskiego.

10 marca – 196. rocznica śmierci Józefa Wybickiego.

10 marca 1911 r. zarejestrowany został we Lwowie  Związek Adwokatów Polskich.

11–29 marca 1947 r., proces komendanta KL Auschiwizt Rudolfa Hössa, z urzędu przyznano Hössowi dwóch adwokatów do obrony: Tadeusza Ostaszewskiego oraz Franciszka Umbreita

17 marca 1950 r. urodził się Zbigniew Hołda.

19 marca 1885 r. w Poznaniu zmarł adw. Władysław Maurycy Niegolewski (1819–1885).

21 marca 1804 r. uchwalono kodeks napoleoński (pierwotnie nazywany kodeksem cywilnym), do dziś obowiązuje - choć po licznych nowelizacjach - we Francji. Kodeks napoleoński w 1808 r. wprowadzono w Księstwie Warszawskim i obowiązywał na ziemiach stanowiących wówczas Księstwo, a potem Królestwo Polskie w znacznej części aż do 1945-1947.

28 marca 1909 r. urodził się Roman Hrabar, adwokat, pełnomocnik Rządu Polskiego (lubelskiego) ds. Rewindykacji Dzieci Polskich, wykradzionych przez nazistowski „Lebensborn” podczas II wojny światowej i poddanych procesowi germanizacji (III 1947 - 31 VIII 1950), członek Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

28 marca 1948 r. aresztowanie przez Sowietów przywódców polskiego Państwa Podziemnego, w tym 4 adwokatów, którzy potem byli sądzeni w pokazowym procesie w Moskwie w czerwcu 1945 r. 

29 marca 1947 r. w Londynie zmarł adw. Stanisław Celichowski (1885–1947)

31 marca – 2. rocznica śmierci adw. Jerzego Chmury 

 

LUTY

1 lutego 1907 r. Warszawski Urząd ds. Stowarzyszeń zarejestrował Towarzystwo Prawnicze w Warszawie

2 lutego 1965 r. rozpoczął się proces w sprawie afery mięsnej 

3 lutego 1822 r. urodził się we Władysławowie w powiecie Czarnków Henryk Szuman (1822–1910), wybitny poznański adwokat i działacz społeczny

5 lutego 1948 r. minister sprawiedliwości wydał rozporządzenie o zamknięciu list adwokackich, mimo oficjalnej tezy, że to właśnie sanacyjne prawo adwokackie utrudniało dostęp do adwokatury.

7 lutego 1919 r. na podstawie dekretu Naczelnika Państwa (Dz.U. 1919, Nr 14, poz. 181) powstała Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, której założycielem i prezesem do 1939 roku był wybitny, były adwokat Stanisław Bukowiecki. 

7 lutego 1946 r. minister sprawiedliwości powołał organy poznańskiej Izby Adwokackiej na podstawie dekretu z 1945 r. Dziekanem został Bolesław Jagielski.

7 lutego 1985 r. - zakończył się tzw. proces toruński. Za uprowadzenie, torturowanie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki skazani zostali oficerowie MSW: Grzegorz Piotrowski, Leszek Pekala, Waldemar Chmielewski oraz ich przełożony Adam Pietruszka za kierowanie zbrodnią. Oskarżycielami posiłkowymi i pełnomocnikami rodziny ks. Popiełuszki byli: adw. Edward Wende, Jan Olszewski, Andrzej Grabiński, Krzysztof Piesiewicz. 

8 lutego 1860 r. urodził się adw. Wojciech Trąmpczyński, pierwszy Marszałek Senatu odrodzonej Rzeczypospolitej

8 lutego 1919 r. wydany został Dekret Naczelnika Państwa w przedmiocie przepisów tymczasowych o obrońcach sądowych i obrońcach przy sądach pokoju (Dz.P. 1919, Nr 15, poz. 205). W 1950 roku ci, którzy byli aktywni zawodowo, zostali włączeni do adwokatury.

8 lutego 1942 r. w Lasach Niepołomickich został zastrzelony adw. Stanisław Klimecki (1883–1942) – w okresie 4–20 września 1939 r. prezydent Krakowa, trzykrotnie więziony, m.in. w obozie Sachsenhausen

8 lutego 1945 r. w siedzibie Sądu Okręgowego odbyło się pierwsze po wojnie  „walne zgromadzenie” adwokatów okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w którym uczestniczyło 19 adwokatów. 

16 lutego – 86. rocznica śmierci adw. Adolfa Suligowskiego, wielkiego patrioty i działacza niepodległościowego, wybitnego adwokata warszawskiego i uczonego prawnika administratywisty (profesora honorowego UW i doktora honoris causa Uniwersytetu Lwowskiego). W okresie zaborów był inicjatorem i współorganizatorem Zjazdów Prawników i Ekonomistów Polskich, a następnie – Związku Adwokatów Polskich.

21 lutego, 152. rocznica urodzin adw. Eugeniusza Waśkowskiego

22 lutego 1925 r. w Koniecpolu urodził się  Mirosław Olczyk (1925–2010) łódzki adwokat. Z jego inicjatywy we wrześniu 1980 r. utworzono w Łodzi Stowarzyszenie Adwokatów i Aplikantów Adwokackich 

22 lutego – 78. rocznica urodzin adw. Macieja Bednarkiewicza

23 lutego – 30.  rocznica śmierci adw. Marii Budzanowskiej, pierwszej kobiety wybranej na funkcję prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej

25 lutego – 24. rocznica śmierci adw. Władysława Siły-Nowickiego 

26 lutego 1914 r. przezesem Związku Adwokatów Polskich został adwokat Antoni Dziędzielewicz, rozpoczynając złoty okres w dziejach ZAP, którym kierował do 1935 r. 

28 lutego 1926 r. urodził się adw. Tadeusz de Virion 

29 lutego 2000 r. z inicjatywy adw. Stanisława Mikke Prezydium NRA podjęło uchwałę:

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej postanowiło pośmiertnie przyznać odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym” adwokatom – oficerom Wojska Polskiego i cywilnym obywatelom zgładzonym przez władze sowieckie wiosną 1940 roku w Katyniu, Charkowie i Kalininie (Twerze) oraz tym, którzy znaleźli się na tzw. Liście białoruskiej i ukraińskiej, a zostali zamordowani w innych nieznanych jeszcze miejscach kaźni.

 

STYCZEŃ

 

1 stycznia 1930 r. po raz pierwszy wprowadzony został nakaz używania togi przez adwokatów z okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Podczas wygłaszania mowy adwokat miał także obowiązek założenia biretu. W 1932 roku rozciągnięto ten obowiązek na cały kraj.

1 stycznia 2018 r. – 104. rocznica śmierci adw. Zbigniewa Rysia (1 stycznia 1914 - 29 września 1990), zasłużonego w walce o