100-LECIE ADWOKATURY

Zdarzyło się dziś – kalendarium historyczne

 

LISTOPAD

5 listopada – 208.  rocznica urodzin i 119. rocznica śmierci adw. Fransiszka Smolki.

9 listopada 1940 r. - zmarł adw. Konstanty Wolny.

11 listopada – 2. rocznica śmierci adw. Macieja Bednarkiewicza.

20 listopada 1945r.  rozpoczął się proces norymberski.

23 listopada – 91. urodziny adw. Bąkowskiego.

23 listopada 2018 r. Gala obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

PAŹDZIERNIK

1-3 października 1983 r. odbył się pierwszy Krajowy Zjazd Adwokatury zwołany na podstawie ustawy z 1982 r. wówczas na prezesa NRA wybrano po raz pierwszy kobietę – adw. Marię Budzanowską.

4 października – 83. rocznica urodzin adw. Jana Piątkowskiego

4 października 1994 r. zmarł Roman Łyczywek

5 października – 80. urodziny Zbigniewa Dyki

7 października 1932 r.– Prezydent RP podpisał rozporządzenie – Prawo o ustroju adwokatury – było to pierwsze ujednolicenie ustroju adwokatury polskiej

8 października – 113. rocznica urodzin adw. Witolda Lisa-Olszewskeigo

9 października – 112. rocznica urodzin adw. Witolda Bayera

10 października – 7. rocznica śmierci adw. Mariana Anczyka

24–25 października 1959 r. w Warszawie odbył się pierwszy w dziejach Zjazd Adowkatów, jako organu Adwokatury

25 października – 129. rocznica urodzin adw. Leona Nowodworskiego

26 października 1931 r. - rozpoczęcie procesu brzeskiego.

27 października – 29. rocznica śmierci adw. Tadeusza Perdzyńskiego
28 października - 108. rocznica urodzin adw. Tadeusza Perdzyńskiego

 

WRZESIEŃ

2 września – 130. rocznica urodzin adw. Heleny Wiewiórskiej, pierwszej kobiety-adwokat w Polsce.

6 września – 84. rocznica urodzin adw. Czesława Jaworskiego, redaktora naczelnego „Palestry”, byłego Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, jednego z największych autorytetów w środowisku adwokackim

9 września 1808 roku urodził się adw. Mikołaj Kański

W nocy z 9 na 10 września 1930 r. aresztowano przywódców Centrolewu i umieszczono ich w Twierdzy Brześć. Wkrótce zostali oskarżeni i rozpoczął się proces brzeski.

11 września – 71. rocznica urodzin adw. Stanisława Mikke

12 września 1819 r. urodził się Władysław Maurycy Niegolewski (1819–1885) – jeden z najwybitniejszych adwokatów i obrońców sprawy polskiej w zaborze pruskim.

15 września 1939 r. – W Warszawie prezydent Starzyński utworzył Komitet Obywatelski, w skład którego weszli  trzej adwokaci: Marian Borzęcki, Stanisław Kauzik oraz Leon Nowodworski. W otoczeniu  prezydenta stolicy pracowali w tym czasie ponadto adwokaci: Jan Czerwiakowski,
Michał Skoczyński oraz Zofia Szulcowa.

17 września 1981 r. w Łodzi odbyło się spotkanie organizacyjne Stowarzyszenia Adwokatów i Aplikantów Adwokackich – w rocznicę napaści Sowietów na Polskę w 1939 r.

25 września - 79. urodziny adw. Jacka Taylora

26 września – 74. rocznica śmierci adw. Cezarego Ponikowskiego, pierwszego prezesa NRA

29 września – 18. rocznica śmierci adw. Zbigniewa Rysia.

29 września – 271. rocznica urodzin Józefa Wybickiego

30 września 1939 r. Urząd Prezydenta RP objął Władysław Raczkiewicz, były adwokat.

SIERPIEŃ

 

1 sierpnia 1944 r. przepisy o adwokaturze z dnia, Rozporządzenie tymczasowe Krajowej Rady Ministrów z 1 sierpnia 1944 r. o uruchomieniu Adwokatury

1 sierpnia 1984 r. – aresztowanie adw. Ewy Juszko-Pałubskiej – była więziona do 5 sierpnia 1986 r. w Krzywańcu k. Zielonej Góry

2 sierpnia – 88. rocznica urodzin adw. Andrzeja Rościszewskiego, obrońcy działaczy opozycyjnych

2 sierpnia 1852 r. zmarł w Berlinie adwokat Jakub Krotowski-Krauthofer (1806–1852)

5 sierpnia – 76. rocznica śmierci adw. Cyryla Ratajskiego, prezydenta Poznania i ministra spraw wewnętrznych (1924-25)

10 sierpnia – 19. rocznica śmierci adw. Kazimierza Ostrowskiego

10 sierpnia – 24. rocznica śmierci adw. Janiny Rutkowskiej

10 sierpnia 1942 r. – w czasie tzw. „akcji sierpniowej” we Lwowie zamordowamy został adw. prof. maurycy Allerhand oraz wielu adwokatów Lwowskich pochodzenia żydowskiego (we Lwowie lub w Bełżcu). 

16 sierpnia – 82. rocznica urodzin adw. Edwarda Wendego

16 sierpnia 1849 r. cesarskie rozporządzenie wprowadzające tymczasową ustawę o adwokatach, a tym samym samorząd adwokacki w cesarstwie habsburskim. Na podstawie tych przepisów powstały pierwsze polskie izby adwokackie w 1862 r. – w Krakowie i we Lwowie. 

19 sierpnia 1917 r. Przepisów tymczasowych o urządzeniu sądownictwa w Królestwie Polskim , w tym Sądu Najwyższego – adwokaci warszawscy twórcami sądownictwa polskiego 

19 sierpnia – rocznica urodzin adw. Bolesława Sykutowicza 

20 sierpnia – 88. rocznica urodzin adw. Jana Olszewskiego

22 sierpnia 1584 r. – przed Trybunałem w Lublinie zmarł Jan Kochanowski – wykonując funkcje „adwokackie”

22 sierpnia 1944 – podczas Powstania Warszawskiego zginął Stanisław Patek, legenda warszawskiej adwokatury 

22 sierpnia 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powołał pierwszy 44-osobowy skład Komisji Kodyfikacyjnej RP – połowę członków stanowili adwokaci 

27 sierpnia – 164. rocznica urodzin adw. Cezarego Franciszka Ponikowskiego, pierwszego prezesa NRA. Funkcję tę objął 6 kwietnia 1919 r. 

28 sierpnia – 59. rocznica śmierci adw. Rafała Lemkina, autora terminu "ludobójstwa"

30 sierpnia – 6. rocznica śmierci adw. Janiny Ruth-Buczyńskiej. 


LIPIEC


1 lipca 1878 r. - Ordynacja adwokacka ( Rechtsanwaltsordnung )II Rzeszy obowiązująca na terenach zaboru niemieckiego

6 lipca 1982 r. - ustawa o radcach prawnych (tworzyli ją adwokaci)

6 lipca 1868 – austriacka ordynacja adwokacka, na podstawie której funkcjonowały izby adwokackie w Galicji (Kraków, Lwów, Sambor, Przemyśl) do 1932 r. (ujednolicenie ustroju adwokatury w Polsce)

12 lipca – 64. rocznica urodzin adw. Joanny Szymanek-Deresz

15 lipca 1946 r. ukonstytuowała się pierwsza Rada Adwokacka Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Dziekanem został przybyły z Białegostoku, a pochodzący z Wilna adw. dr Witold Świda

15 lipca 1987 r. Sejm PRL uchwalił ustawę o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

22 lipca – 2. rocznica śmierci adw. Jana Piątkowskiego

27 lipca 1861 r. urodził się Bernard Chrzanowski (1861–1944)

28 lipca 1806 urodził się Jakub Krotowski-Krauthofer (1806–1852)CZERWIEC

3 czerwca 1919 r., Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę o Komisji Kodyfikacyjnej RP (organ mający za zadanie przygotować projekty ujednolicające prawo sądowe w Polsce, w składzie Komisji znalazło się wielu wybitnych adwokatów, m.in. Franciszek Nowodworski, Aleksander Mogilnicki, Henryk Konic, Aleksander Jackowski, Emil Stanisław Rappaport, Wacław Makowski, Maurycy Allerhand i inni)

4 czerwca – 85. rocznica urodzin adw. Macieja Dubois

4 czerwca 1886 r. urodził się Maurycy Axer

4 czerwca 1938 – rozporządzenia ministra sprawiedliwości o zamknięciu list adwokatów i aplikantów adwokackich (miały być zamknięte do 31 grudnia 1945 r.)

10 czerwca 1956 r. – w wyniku pierwszych wyborów w izbie adwokackiej w Koszalinie (podczas zgromadzenia) demokratycznie wyłoniono radę adwokacką, która ukonstytuowała się 20 lipca 1956 r. Dziekanem został Stanisław Longchamps de Bérier.

13 czerwca 1905 r. – utworzenie Związku Adwokatury Polskiej.

14 i 19 czerwca 1975 r. – Na mocy uchwały NRA z 14 czerwca 1975 r. oraz uchwały wykonawczej Prezydium NRA z 19 czerwca 1975 r. (miały one związek z dostosowywaniem struktur adwokatury do wprowadzonego w tym roku nowego podziału administracyjnego kraju na województwa i zwiększeniem liczby sądów wojewódzkich) powołano siedem nowych izb adwokackich: w Bielsku-Białej, Częstochowie, Płocku, Radomiu, Siedlcach, Wałbrzychu i Toruniu.

17 czerwca 1963 r. w Warszawie zmarł b. prezes NRA Michał Kulczycki.

17 czerwca 1946 r. Minister Sprawiedliwości utworzył Izbę i powołał pierwszą Radę Adwokacką we Wrocławiu, która obejmowała teren ówczesnego województwa wrocławskiego (wraz z ziemią opolską, zielonogórską i częścią ziemi wałbrzyskiej).

18-21 czerwca 1945 r. proces szesnastu w Moskwie.

18 czerwca 1938 r. - Zarząd Główny ZAP wyraził zaniepokojenie z powodu przygotowań Niemiec hitlerowskich do wojny i wezwał adwokatów Polaków, aby na wypadek wojny byli gotowi do odparcia zamachu na najistotniejsze prawa narodu polskiego.

19 czerwca - 194. rocznica śmierci adw. Henryka Krajewskiego (uciekiniera z Sybiru).

19 czerwca 2009 r. uchwałą NRA nr 49/2009 wprowadzono nową ujednoliconą wizualizację godła i znaku Adwokatury Polskiej: „Godłem Adwokatury jest srebrny orzeł w koronie, wznoszący się do lotu, stojący na białej wstędze z dewizą Prawo, Ojczyzna, Honor, otoczony liśćmi wawrzynu i dębu"; § 2 ustanowiono znak „Adwokatura Polska”, będący stylizowanym graficznym wizerunkiem orła z małymi literami „a” i „p” odpowiednio po prawej i po lewej stronie, z napisem w dwóch wariantach. Na podstawie owego znaku „Adwokatury Polskiej” wprowadzono system zewnętrznej identyfikacji wizualnej Adwokatury. Zasady korzystania z zarejestrowanego znaku „Adwokatura Polska” określiło Prezydium NRA.

21 czerwca–7 lipca 1946 r. w Poznaniu przed NTN odbył się proces przeciwko namiestnikowi rzeszy w Kraju Warty Arthurowi Greiserowi.  Oskarżycielami byli Jerzy Sawicki i Mieczysław Siewierski, a obrońcami z urzędu adwokaci dr Stanisław Hejmowski i Jan Kręglewski.

22 czerwca – 118. rocznica urodzin adw. Stanisława Hejmowskiego

22 czerwca – 105. rocznica urodzin adw. Władysława Siły-Nowickiego

24 czerwca – 118. rocznica urodzin adw. Rafała Lemkina (termin ludobójstwa)

25 czerwca 1894 – w Wiedniu odbył się pierwszy wiec Delegatów Izb Adwokackich w cesarstwa habsburskiego. Uczestniczyli w nim delegaci z izb galicyjskich. Celem była konsolidacja środowiska oraz głos w sprawach wagi państwowej. Delegatem IA we Lwowie był adw. dr Godzimir Małachowski  - potem wieloletni prezydent Lwowa.

27 czerwca 1896 – 122 lata temu urodziła się adw. Aniela Steinbergowa.

27 czerwca 1950 r. ustawa o ustroju adwokatury – pierwsza komunistyczna pełna regulacja ustroju adwokatury, która wprowadziła wymóg wykonywania zawodu w formie zespołu adwokackiego, a także tzw. drugą weryfikację adwokatów, co służyło czystkom politycznym w adwokaturze.

28 czerwca 1956 r. - rozpoczął się pierwszy w PRL-u strajk generalny w zakładach Cegielskiego i demonstracje uliczne w Poznaniu. Wydarzenie często określa się „Powstaniem Poznańskim”. Zatrzymano wówczas ok. 250 osób. Oskarżonych przez prokuraturę o zamach bronił m.in. adw. Stanisław Hejmowski.

28 czerwca 1868 urodził się Maurycy Allerhand.

28-29 czerwca 1914 we Lwowie odbył się Pierwszy Ogólnopolski zjazd Adwokatów Polskich – tzw. Pierwszy Sejm Adwokatury Polskiej

Od 27 marca do 28 czerwca 1945 r. delegatem rządu na Kraj był adw. Stefan Korboński.

Maj/czerwiec  1862 r. – powstają dwie pierwsze polskie izby adwokackie – w Krakowie i we Lwowie

 

MAJ

1 maja – 69. rocznica urodzin adw. Stanisława Zająca.

3 maja 1791 - uchwalenie Konstytucji 3 Maja

3 maja – 142. rocznica urodzin adw. Jana Maciaszka

4 maja  - 80. rocznica ustawy z dnia 4 maja 1938 r. Prawo o ustroju adwokatury, nowoczesna, porządkująca, choć jednocześnie utrzymująca dość duży nadzór nad samorządem ministra sprawiedliwości.

5 maja 1990 zmarł adw. Stanisław Afenda

6 i 7 maja 1961 r. – uchwalenie na posiedzeniu plenarnym NRA  pierwszego w dziejach Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu

6 maja 1956 r. po raz pierwszy w demokratycznych wyborach dokonano wyboru władz izbowych w Opolu, dziekanem został adw. Adam Gutowicz

7 maja 1878 – 140. rocznica urodzin adw. Eugeniusza Śmiarowskiego

17 maja – 51. rocznica śmierci adw. Heleny Wiewiórskiej, pierwszej kobiety adwokat w Polsce.

17 maja – 2. rocznica śmierci adw. Macieja Dubois

26 maja 1982 r. – obowiązująca do dziś ustawa Prawo o adwokaturze. Paradoksalnie – przyjęta w stanie wojennym ustawa dawała wiele swobód samorządowi adwokackiemu.

28 maja – 16. rocznica śmierci adw. Edwarda Wendego

29 maja – 76. rocznica śmierci adw. Eugeniusza Waśkowskiego

29 maja – 111. rocznica urodzin adw. Kazimierza Ostrowskiego 

31 maja – 26. rocznica śmierci adw. Witolda Bayera,

31 maja – 49. rocznica śmierci adw. Stanisława Hejmowskiego


KWIECIEŃ

1 kwietnia 1925 r. – tego dnia Helena Wiewiórska złożyła ślubowanie adwokackie jako pierwsza kobieta adwokat w Polsce.

1 kwietnia 1956 r. z tym dniem Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło jako strój urzędowy adwokatów togę z żabotem oraz wypustkami kołnierza i mankietów w kolorze ciemnej zieleni.

2 kwietnia 1981 r. na listę stowarzyszeń i związków Urzędu Miasta Łodzi wpisane zostało Stowarzyszenie Adwokatów i Aplikantów Adwokackich, założone z inicjatywy adw. Mirosława Olczyka. Odegrało ono ogromną role w konsolidacji adwokatów i aplikantów adwokackich w czasie tzw. wiosny „Solidarności”.

5 kwietnia 2006 r. zmarł adw. Andrzej Grabiński. 

5 kwietnia 1943 r. urodził się adw. Henryk Rossa.

5–27 kwietnia 1948 r. w Gdańsku odbył się przed Najwyższym Trybunałem Narodowym proces gauleitera Wolnego Miasta Gdańska Alberta Forstera, którego z urzędu godnie i rzetelnie bronili gdańscy adwokaci Bolesław Wiącek i Tadeusz Kuligowski.

6 kwietnia 1919 r. wybrano prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, pierwszego w odrodzonej Polsce. Został nim adw. Cezary Ponikowski. Zastępcą prezesa został Henryk Konic, sekretarzem Marian Kurman, a skarbnikiem Stanisław Szczepański.

10 kwietnia 2010 r. –  ósma rocznica katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Wśród ofiar byli także adwokaci: Joanna Agacka-Indecka, prezes NRA, Jolanta Szymanek-Deresz, posłanka na Sejm RP, Stanisław Mikke, redaktor naczelny „Palestry” oraz Stanisław Zając, senator RP.

10 kwietnia 1905 r. – podczas wszechrosyjskiego zjazdu adwokatów polscy adwokaci wydali oświadczenie o autonomii polskiej adwokatury i Polski.

14 kwietnia 1888 r. – 130 lat temu urodził się adw. Stanisław Kalinowski

16 kwietnia – 88. rocznica urodzin adw. Marii Budzanowskiej

16 kwietnia 1952 r. - Sąd Wojewódzki dla m.s. Warszawy wydał wyrok śmierci na bohatera II wojny światowej, organizatora Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK, generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” (1895–1953).

17 kwietnia 1940 r. - aresztowanie warszawskich adwokatów i uwięzienie ich na Pawiaku, a następnie wywiezienie do Auschwitz.

17 kwietnia 1940 r. gestapo okrążyło budynek Rady Adwokackiej i aresztowało kilkudziesięciu znajdujących się w „Herbaciarni” adwokatów, których osadzono na Pawiaku, w tym Annę Zadrowską, i personel.

19 kwietnia 2006 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego „za niekonstytucyjny przepis zezwalający na świadczenie pomocy prawnej, także w toku postępowania sądowego, przez osoby, których jedynym atutem było posiadanie wyższego wykształcenia prawniczego. Przepis ten nie odpowiada wymogom dostatecznej określoności prawa i poprawnej legislacji. Nadto wskazano w orzeczeniu, że pozostawienie świadczenia pomocy prawnej bez wymogu uprzedniego przygotowania zawodowego oraz bez wyspecjalizowanej kontroli zawodowej może prowadzić do niepożądanych skutków społecznych, a w szczególności nieodwracalnych prawnie następstw błędnych porad lub wynikłych z braku doświadczenia zawodowego zaniechań. Za niekonstytucyjny uznano także przepis pozbawiający NRA prawa ustalania zasad składania egzaminu adwokackiego. W tym przypadku Trybunał stwierdził, że pozbawienie samorządu wpływu na ustalanie zasad zdawania egzaminu adwokackiego (który rozstrzyga merytorycznie o dopuszczalności do wykonywania zawodu adwokata) narusza konstytucyjne powinności tego samorządu.”

19 kwietnia 1943 r. - wybuch powstania w getcie warszawskim.

20 kwietnia 2011 – zmarł adw. Stanisław Szczuka.

21 kwietnia – 32. rocznica śmierci adw. Witolda Lisa-Olszewskiego.

21 kwietnia 1874 r. - urodził się Artur Till (1874–1936).

22 kwietnia 1941 r. - w getcie warszawskim zmarł Leon Berenson, jeden z najwybitniejszych obrońców .

24 kwietnia – 93. rocznica urodzin adw. Jerzego Chmury.

25 kwietnia 1932 r. – rozpoczęcie procesu Gorgonowej o zabójstwo.

26 kwietnia 1882 r. - urodził się adw. Stanisław Car.

29 kwietnia 1933 r. – wyrok w tzw. drugim procesie Gorgonowej – Rita Gorgonowa uznana za winną i skazana przez SO w Krakowie na 8 lat więzienia.

30 kwietnia 1984 r. - w Brukseli zmarł wybitny karnista adwokat i profesor Stefan Glaser.

W kwietniu 1941 r. Stefan Korboński został szefem Kierownictwa Walki Cywilnej.

Od kwietnia 1985 do sierpnia 1986 więziono adwokat Ewę Juszko-Pałubską, zaangażowaną w obrony polityczne. 

 

MARZEC

2 marca 2010 r. zmarł adw. Leszek Piotrowski, polityk, senator I i II kadencji, poseł na Sejm III kadencji. W 1988 był współorganizatorem strajków górniczych w Jastrzębiu-Zdroju, uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Był jednym z pełnomocników oskarżycieli posiłkowych w procesie przeciwko osobom związanym z pacyfikacją Kopalni Wujek. W 2012 prezydent Bronisław Komorowski pośmiertnie odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

3 marca – 169. rocznica urodzin adw. Adolfa Suligowskiego

6 marca 1944 r. w Warszawie zmarł adw. Cezary Ponikowski – pierwszy Prezes NRA

7 marca – 146. rocznica urodzin adw. Stanisława Jana Rowińskiego, jedynego Polaka, który został prezesem UIA w 1937 r.

8 marca 1947 r. wykonano wyrok śmierci na gubernatorze dystryktu warszawskiego w czasie okupacji, Ludwigu Fischerze (1905–1947), orzeczony przez Najwyższy Trybunał Narodowy.

9 marca – 80. rocznica urodzin adw. Jana Parulskiego.

10 marca – 196. rocznica śmierci Józefa Wybickiego.

10 marca 1911 r. zarejestrowany został we Lwowie  Związek Adwokatów Polskich.

11–29 marca 1947 r., proces komendanta KL Auschiwizt Rudolfa Hössa, z urzędu przyznano Hössowi dwóch adwokatów do obrony: Tadeusza Ostaszewskiego oraz Franciszka Umbreita

17 marca 1950 r. urodził się Zbigniew Hołda.

19 marca 1885 r. w Poznaniu zmarł adw. Władysław Maurycy Niegolewski (1819–1885).

21 marca 1804 r. uchwalono kodeks napoleoński (pierwotnie nazywany kodeksem cywilnym), do dziś obowiązuje - choć po licznych nowelizacjach - we Francji. Kodeks napoleoński w 1808 r. wprowadzono w Księstwie Warszawskim i obowiązywał na ziemiach stanowiących wówczas Księstwo, a potem Królestwo Polskie w znacznej części aż do 1945-1947.

28 marca 1909 r. urodził się Roman Hrabar, adwokat, pełnomocnik Rządu Polskiego (lubelskiego) ds. Rewindykacji Dzieci Polskich, wykradzionych przez nazistowski „Lebensborn” podczas II wojny światowej i poddanych procesowi germanizacji (III 1947 - 31 VIII 1950), członek Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

28 marca 1948 r. aresztowanie przez Sowietów przywódców polskiego Państwa Podziemnego, w tym 4 adwokatów, którzy potem byli sądzeni w pokazowym procesie w Moskwie w czerwcu 1945 r. 

29 marca 1947 r. w Londynie zmarł adw. Stanisław Celichowski (1885–1947)

31 marca – 2. rocznica śmierci adw. Jerzego Chmury 

 

LUTY

1 lutego 1907 r. Warszawski Urząd ds. Stowarzyszeń zarejestrował Towarzystwo Prawnicze w Warszawie

2 lutego 1965 r. rozpoczął się proces w sprawie afery mięsnej 

3 lutego 1822 r. urodził się we Władysławowie w powiecie Czarnków Henryk Szuman (1822–1910), wybitny poznański adwokat i działacz społeczny

5 lutego 1948 r. minister sprawiedliwości wydał rozporządzenie o zamknięciu list adwokackich, mimo oficjalnej tezy, że to właśnie sanacyjne prawo adwokackie utrudniało dostęp do adwokatury.

7 lutego 1919 r. na podstawie dekretu Naczelnika Państwa (Dz.U. 1919, Nr 14, poz. 181) powstała Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, której założycielem i prezesem do 1939 roku był wybitny, były adwokat Stanisław Bukowiecki. 

7 lutego 1946 r. minister sprawiedliwości powołał organy poznańskiej Izby Adwokackiej na podstawie dekretu z 1945 r. Dziekanem został Bolesław Jagielski.

7 lutego 1985 r. - zakończył się tzw. proces toruński. Za uprowadzenie, torturowanie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki skazani zostali oficerowie MSW: Grzegorz Piotrowski, Leszek Pekala, Waldemar Chmielewski oraz ich przełożony Adam Pietruszka za kierowanie zbrodnią. Oskarżycielami posiłkowymi i pełnomocnikami rodziny ks. Popiełuszki byli: adw. Edward Wende, Jan Olszewski, Andrzej Grabiński, Krzysztof Piesiewicz. 

8 lutego 1860 r. urodził się adw. Wojciech Trąmpczyński, pierwszy Marszałek Senatu odrodzonej Rzeczypospolitej

8 lutego 1919 r. wydany został Dekret Naczelnika Państwa w przedmiocie przepisów tymczasowych o obrońcach sądowych i obrońcach przy sądach pokoju (Dz.P. 1919, Nr 15, poz. 205). W 1950 roku ci, którzy byli aktywni zawodowo, zostali włączeni do adwokatury.

8 lutego 1942 r. w Lasach Niepołomickich został zastrzelony adw. Stanisław Klimecki (1883–1942) – w okresie 4–20 września 1939 r. prezydent Krakowa, trzykrotnie więziony, m.in. w obozie Sachsenhausen

8 lutego 1945 r. w siedzibie Sądu Okręgowego odbyło się pierwsze po wojnie  „walne zgromadzenie” adwokatów okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w którym uczestniczyło 19 adwokatów. 

16 lutego – 86. rocznica śmierci adw. Adolfa Suligowskiego, wielkiego patrioty i działacza niepodległościowego, wybitnego adwokata warszawskiego i uczonego prawnika administratywisty (profesora honorowego UW i doktora honoris causa Uniwersytetu Lwowskiego). W okresie zaborów był inicjatorem i współorganizatorem Zjazdów Prawników i Ekonomistów Polskich, a następnie – Związku Adwokatów Polskich.

21 lutego, 152. rocznica urodzin adw. Eugeniusza Waśkowskiego

22 lutego 1925 r. w Koniecpolu urodził się  Mirosław Olczyk (1925–2010) łódzki adwokat. Z jego inicjatywy we wrześniu 1980 r. utworzono w Łodzi Stowarzyszenie Adwokatów i Aplikantów Adwokackich 

22 lutego – 78. rocznica urodzin adw. Macieja Bednarkiewicza

23 lutego – 30.  rocznica śmierci adw. Marii Budzanowskiej, pierwszej kobiety wybranej na funkcję prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej

25 lutego – 24. rocznica śmierci adw. Władysława Siły-Nowickiego 

26 lutego 1914 r. przezesem Związku Adwokatów Polskich został adwokat Antoni Dziędzielewicz, rozpoczynając złoty okres w dziejach ZAP, którym kierował do 1935 r. 

28 lutego 1926 r. urodził się adw. Tadeusz de Virion 

29 lutego 2000 r. z inicjatywy adw. Stanisława Mikke Prezydium NRA podjęło uchwałę:

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej postanowiło pośmiertnie przyznać odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym” adwokatom – oficerom Wojska Polskiego i cywilnym obywatelom zgładzonym przez władze sowieckie wiosną 1940 roku w Katyniu, Charkowie i Kalininie (Twerze) oraz tym, którzy znaleźli się na tzw. Liście białoruskiej i ukraińskiej, a zostali zamordowani w innych nieznanych jeszcze miejscach kaźni.

 

STYCZEŃ

 

1 stycznia 1930 r. po raz pierwszy wprowadzony został nakaz używania togi przez adwokatów z okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Podczas wygłaszania mowy adwokat miał także obowiązek założenia biretu. W 1932 roku rozciągnięto ten obowiązek na cały kraj.

1 stycznia 2018 r. – 104. rocznica śmierci adw. Zbigniewa Rysia (1 stycznia 1914 - 29 września 1990), zasłużonego w walce o niepodległość Ojczyzny, żołnierza i kuriera Armii Krajowej. Od 9 czerwca 2015 roku skwer przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu nosi jego imię. 

3-4 stycznia 1981 r. odbył się Ogólnopolski Zjazd Adwokatów w Poznaniu.

10 stycznia 2018 - 86. rocznica śmierci adw. Jana Maciaszka (1876-1932), pierwszego polskiego prezydenta Bydgoszczy po powrocie tego miasta do macierzy (czytaj sylwetkę)

10 stycznia 2018 r. - pierwsza rocznica śmierci adw. Jana Parulskiego (9 marca 1938-10 stycznia 2017), znakomitego adwokata i sportowca, mistrza świata w szermierce. Dwukrotnie został mistrzem świata, był też ośmiokrotnym zdobywcą srebrnych i brązowych medali na mistrzostwach świata. Dwukrotnie był medalistą olimpijskim, zdobywając srebro w Tokio (1964) i brąz w Meksyku (1968).  W roku 1963 w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” został uznany za najlepszego sportowca Polski.

14 stycznia 1973 r. na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej postanowiono powołać Ośrodek Badawczy Adwokatury (OBA), jako samodzielną jednostkę funkcjonującą przy NRA.

18 stycznia 1932, w Warszawie powstało Koło Adwokatów Rzeczypospolitej Polskiej – stowarzyszenie o profilu piłsudczykowskim, twórcą i prezesem był Franciszek Paschalski, późniejszy prezes NRA.

20 stycznia 1920 r. - powrót Bydgoszczy do odrodzonej po rozbiorach Polski i objęcia jego prezydentury przez adwokata Jana Maciaszka.

26 stycznia 1961 r. w Warszawie zmarła Janina Jurkiewicz z domu Podgórska – pierwsza polska kandydatka adwokatury (aplikantka adwokacka) i rosyjska zarazem. W 1908 dopuszczona przez Zgromadzenie Sądu Okręgowego w Moskwie na wniosek adwokata Aleksandra Lednickiego.

28 stycznia 1911 r. – zebranie adwokatów Izby Adwokackiej we Lwowie, na którym postanowiono o założeniu stowarzyszenia o nazwie Związek Adwokatów Polskich. 10 marca 1911 r. został on wpisany do Katastru Stowarzyszeń.

28 stycznia 1885 r. urodził się Władysław Raczkiewicz, adwokat w Mińsku, potem prezydent RP.